ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ต.ต.อุดร วงษ์ชื่น ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 1

พล.ต.ต.อุดร วงษ์ชื่น

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พ.ต.อ.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑(๑)

พ.ต.อ.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์

รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑ (๑)

พ.ต.อ.เจนณรงค์ สมเสถียร รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑(๒)

พ.ต.อ.เจนณรงค์  สมเสถียร

รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑(๒)

พ.ต.อ.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑(๓)

พ.ต.อ.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์

รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑(๓)

พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล๑(๔)

พ.ต.อ.ภาคภูมิ  ศรีลาภะมาศ

รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑(๔)

พ.ต.อ.แบ๊งค์ บัวนวล รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑(๕)

พ.ต.อ.แบ๊งค์  บัวนวล

รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑(๕)

พ.ต.อ.สิระ สุวิกรม ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พ.ต.อ.สิระ สุวิกรม

ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พ.ต.อ.ปาณัฏฐ์ภูมิ  อัครเดชะนนท์ ผู้กำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พ.ต.อ.ปาณัฏฐ์ภูมิ  อัครเดชะนนท์

ผู้กำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พ.ต.อ.ศราวุธ  วินัยประเสริฐ ผู้กำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พ.ต.อ.ศราวุธ  วินัยประเสริฐ

ผู้กำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พ.ต.อ.ชาญวุธ  เต็งสุวรรณ ผู้กำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พ.ต.อ.ชาญวุธ  เต็งสุวรรณ

ผู้กำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พ.ต.อ.สุรศักดิ์  เลิศไกร ผู้กำกับการ ๕ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พ.ต.อ.สุรศักดิ์  เลิศไกร

ผู้กำกับการ ๕ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พ.ต.อ.เทอดไทย  สุขไทย ผู้กำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พ.ต.อ.เทอดไทย  สุขไทย

ผู้กำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พ.ต.อ.อาทิตย์  ซื่อสัตตบงกช ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พ.ต.อ.อาทิตย์  ซื่อสัตตบงกช

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑