ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช

ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑)

พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑)

พล.ต.ต.ทนัย อภิชาติเสนีย์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๒)

พล.ต.ต.ทนัย อภิชาติเสนีย์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๒)

พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓)

พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓)

พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔)

พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔)

พล.ต.ต.ธนชาต บุญโพธิ์ ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.ธนชาต บุญโพธิ์

ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๒

พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๒

พล.ต.ต.สุรชาติ มณีจักร ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พล.ต.ต.สุรชาติ มณีจักร

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พล.ต.ต.สมพงศ์ ทองใบ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๔

พล.ต.ต.สมพงศ์ ทองใบ

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๔

พล.ต.ต.หญิง นิรมล แก้วผลึก ผู้บังคับการประจำ

พล.ต.ต.หญิง นิรมล แก้วผลึก

ผู้บังคับการประจำ